การประชุมกลุ่มย่อย เวทีที่ 1 โรงแรม เอสเอ็น รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สนข.จัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เวทีที่ 1 (พื้นที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลนาขา ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรม เอสเอ็น รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานเอกชน กลุ่มธุรกิจ องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลนาขา ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อนำเสนอข้อมูลและสาระสำคัญของโครงการ เช่น ภาพรวมโครงการขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด แนวเส้นทางการขนส่งทางถนน ทางราง และทางเรือ ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางเลือกพื้นที่ตั้งของท่าเรือ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ

Scroll Up