สื่อประชาสัมพันธ์

บอร์ดนิทรรศการ

October 4, 2022

บอร์ดนิทรรศการภายในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022 : Transforming Thailand towards Sustainable Growth)

บอร์ดนิทรรศการภายในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward […]

January 19, 2022

บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 1

บอร์ดนิทรรศการประกอบการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน         […]

สื่อวีดิทัศน์

เอกสารดาวน์โหลด

สื่ออินโฟกราฟิก

Scroll Up