ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย

สนข. กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย(Focus Group ) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน โดยได้กำหนดจัดประชุม ในวันที่ 6 – 11 มิถุนายน 2565  เพื่อนำเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาของโครงการ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 0 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังประกาศฯ

Scroll Up