ประชุมกลุ่มย่อย เวทีที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เวทีที่ 2 (พื้นที่ตำบลปังหวาน ตำบลหาดยาย ตำบลวังตะกอ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายพรพนม จันทรเทพ นายอำเภอพะโต๊ะ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานเอกชน กลุ่มธุรกิจ สภาเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลปังหวาน ตำบลหาดยาย ตำบลวังตะกอ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ เพื่อนำเสนอข้อมูลและสาระสำคัญของโครงการ เช่น ภาพรวมโครงการขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด แนวเส้นทางการขนส่งทางถนน ทางราง และทางเรือ ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางเลือกพื้นที่ตั้งของท่าเรือและเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ

Scroll Up