ประชุมกลุ่มย่อย เวทีที่ 8 โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เวทีที่ 8 (พื้นที่ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ตึกยูนีลิเวอร์ โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อนำเสนอข้อมูลและสาระสำคัญของโครงการ เช่น ภาพรวมโครงการขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด แนวเส้นทางการขนส่งทางถนน ทางราง และทางเรือ ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางเลือกพื้นที่ตั้งของท่าเรือและเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ

Scroll Up