สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) เวทีที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

นายอัศดากร ฉิมมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) เวทีที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านสวนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวกฤติกา บูรณะดิษ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโครงการและเพิ่มเติมข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เช่น ท่าเรือ รถไฟ และถนน เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ และเพื่อนำเสนอ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อวิตกกังวลและข้อมูลรายละเอียดในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงแผนงานความก้าวหน้าล่าสุดให้เกิดการรับรู้โดยทั่วกัน

Scroll Up