สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) เวทีที่ 3 (พื้นที่ตำบลปังหวาน และตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวกฤติกา บูรณะดิษ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโครงการและเพิ่มเติมข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เช่น ท่าเรือ รถไฟ และถนน เป็นต้น เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ และเพื่อนำเสนอ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นข้อวิตกกังวลและข้อมูลรายละเอียดในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงแผนงานความก้าวหน้าล่าสุดให้เกิดการรับรู้โดยทั่วกัน

Scroll Up