สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) เวทีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เวทีที่ 4 (พื้นที่ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร) เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายเชิงชาย ไพรพฤกษ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาและสาระสำคัญของโครงการ เช่น ข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาและสาระสำคัญของโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ตั้งของท่าเรือ แนวเส้นทางและทางเข้าท่าเรือ ตลอดจนแนวเส้นทางของโครงการ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ

Scroll Up