สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) เวทีที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เวทีที่ 5 (พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง) เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนายชาติชาย โชติช่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 (เกาะช้าง) ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนใน พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมโดยที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาและสาระสำคัญของโครงการ เช่น ข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาและสาระสำคัญของโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ตั้งของท่าเรือ แนวเส้นทางและทางเข้าท่าเรือ ตลอดจนแนวเส้นทางของโครงการ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่างๆรวมทั้งเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ

Scroll Up