สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) เวทีที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวทีที่ 2 เวลา 14.00 – 17.00 น เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรม เอสเอ็น รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (Focus Group ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เวทีที่ 1 (พื้นที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวทีที่ 2 (พื้นที่ตำบลนาพญา ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร) เวลา 14.00 – 17.00 น เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงแรม เอสเอ็น รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวันชัย ขุนรินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาและสาระสำคัญของโครงการ เช่น ข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาและสาระสำคัญของโครงการ ประกอบด้วย พื้นที่ตั้งของท่าเรือ แนวเส้นทางและทางเข้าท่าเรือ ตลอดจนแนวเส้นทางของโครงการ และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินโครงการ

Scroll Up