สนข. ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองชุมพร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอเมืองชุมพร ประจำเดือนตุลาคม 2565 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  โดยมีเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ สนข. ได้นำเสนอความเป็นมา รูปแบบโครงการ ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานขั้นต่อไป โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

 

 

Scroll Up