สนข.ร่วมประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระนอง

สนข.ร่วมประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของโครงการและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของโครงการ และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนางสาวคณาธิป สุขเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ประมงจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง นายอำเภอเมืองระนอง นายอำเภอกะเปอร์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รวมทั้ง (รายงาน EHIA) ตามผลการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไป

Scroll Up