สนข.ร่วมประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กับหน่วยงานราชการระดับจังหวัดชุมพร

สนข.ร่วมประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการ การรับฟังความคิดเห็นของโครงการ และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร นายอำเภอหลังสวน นายอำเภอทุ่งตะโก ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และเตรียมการก่อนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (รายงาน EHIA) ตามผลการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ ต่อไป

Scroll Up