สนข. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการ Land bridge ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

สนข. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงการ Land bridge ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สนข. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์โครงการ และขอบเขตการดำเนินงานการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge) มีระยะเวลาดำเนินงาน 30 เดือน ซึ่งคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในปี 2566 โดยมีแนวคิดการพัฒนาสร้างท่าเรือชุมพรและท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัยโดยการนำระบบออโตเมชั่นมาใช้ เพื่อยกระดับท่าเรือสู่ Smart Port เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือกลุ่มประเทศทั้ง 2 ฝั่งมหาสมุทร และได้ศึกษาความเหมาะสมเพื่อบูรณาการการขนส่งทางท่อทางบกและทางราง เพื่อให้ท่าเรือเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อโดยศึกษาความเหมาะสมเพื่อพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) และรถไฟทางคู่ และการขนส่งทางท่อ โดยจะก่อสร้างบนเส้นทางเดียวกัน เพื่อลดผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินของภาคประชาชนต่อไป

Scroll Up