ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ขอเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus Group ครั้งที่ 2)  โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

ในวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
https://forms.gle/9HtZdtLVPvnY1pLv7
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

สอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติม
คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์
โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

Scroll Up