ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการแลนด์บริดจ์ วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2567

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2567

กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 จำนวน 6 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำตะโก ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม  2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ  ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านบางหยี ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 3 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 4 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดแหลมสน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เวทีที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ได้ที่ https://forms.gle/5EdiGaCm9zgUV9QMA และที่ คุณชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ โทรศัพท์ : 0-2763-2828 ต่อ 4088

E-mail : ehialandbridge.chumphonport@gmail.com

 

 

Scroll Up