รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่วอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน(โครงการแลนด์บริดจ์)

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องอวยชัยแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวยชัยแกรนด์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เพื่อนำเสนอขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรายละเอียดโครงการการประเมินทางเลือกและแผนการดำเนินงานของโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการ ได้ที่ โครงการแลนด์บริดจ์ : landbridgethai.com

โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว :  www.ehia-landbridge-chumphon-port.com

Scroll Up