สนข. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022 : Transforming Thailand towards Sustainable Growth)

สนข. ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022 : Transforming Thailand towards Sustainable Growth)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2022 : Transforming Thailand towards Sustainable Growth) ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ สนข. ได้นำเสนอเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน และให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งมีกิจกรรมให้กดติดตามทาง facebook otpthailand เพื่อแลกของที่ระลึกจากโครงการ Landbridge ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางและประสบการณ์การดำเนินงานที่ดีเกี่ยวกับ SDGs ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหารือถึงแนวทางการสอดประสานการขับเคลื่อน SDGs กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้เกื้อหนุนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ SDGs

Scroll Up