สนข. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 เปิดตัวโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย – อันดามัน (Southern Landbridge) เชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจใน APEC อย่างไร้รอยต่อเพื่อการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล

สนข. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สนข. เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานด้านการขนส่งในสาขาการขนส่งทางอากาศ (Aviation Experts Group: AEG) การขนส่งทางบก (Land Experts Group: LEG) การขนส่งทางน้ำ (Maritime Experts Group: MEG) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intermodal and ITS Experts Group: IIEG) และการดำเนินงานของประเทศสมาชิกในการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่ผ่านมา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิก ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้กำหนดเป้าหมายหลัก (Key Goal) ในการจัดประชุม TPTWG52 คือ “Seamless, Smart and Sustainable Transportation” ในโอกาสพิเศษนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวเปิดตัวและนำเสนอวีดิทัศน์โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย – อันดามัน (Southern Landbridge) ซึ่งจะเป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ของโลก เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งและเศรษฐกิจใหม่ทางทะเลที่เป็น Transshipment การขนส่งสินค้าของภูมิภาค โดยสามารถเชื่อมการขนส่งกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ และทางรถไฟ คู่ขนานแนวเส้นทางร่วมกันตามแผนบูรณาการมอเตอร์เวย์เชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ (MR-MAP) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจใน APEC อย่างไร้รอยต่อเพื่อการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (OPEN. CONNECT. BALANCE.)

Scroll Up