สนข. ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดชุมพร เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้า Landbirdge

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2565 เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565

โดยมีเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ที่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ อำเภอปะทิว อำเภอทุ่งตะโก อำเภอละแม และอำเภอสวี ทั้งนี้ สนข. ได้นำเสนอความเป็นมา รูปแบบโครงการ ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานขั้นต่อไป และรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการศึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

Scroll Up