สนข. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2565

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และเจ้าหน้าที่ สสภ. ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง สนข. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเชียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน และการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ กรอ. กลุ่มจังหวัด นโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความก้าวหน้าโครงการศึกษาเส้นทางรถไฟ – ท่าเรือน้ำลึกระนอง และโครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและออกแบบแนวคิดเบื้องต้นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงจังหวัดระนอง – จังหวัดสตูล กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิ ความก้าวหน้าการศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มาริไทม์ฮับ (Maritime Hub) ความก้าวหน้าขุดขยายร่องท่าเรือน้ำลึกระนอง ให้มีความลึก 18 เมตร และท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง ให้มีความลึก 8 เมตร 100 เมตร ตามมติ ครม. เมื่อคราวประชุมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา ความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Andaman Wellness Corridor (AWC) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ความก้าวหน้าการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โป วาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO – 2028 Phuket, Thailand โครงการขุดลอก ร่องน้ำท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงและอุตสาหกรรมอื่น ๆ จังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขอความเห็นชอบ ในการสนับสนุนให่้มีการดำเนินโครงการปรับปรุงผิวถนนและขอขยายช่องจราจร ถนนสายสิเกา-ควนกุน (4046) ช่วงกิโลเมตรที่ 38+000-45+000 ขอความเห็นชอบในการผลักดันให้มีการสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเทียบเรือ ควนตุ้งกู หมู่ที่ 3 บ้านควนตุ้งกู ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รวมทั้งการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นต้น

Scroll Up