CEO หนุนตั้งรัฐบาลเร็วฟื้นเศรษฐกิจ แนะ ‘พิธา’ สื่อสารนโยบายให้ชัด สานต่อการพัฒนาการเชื่อมโยง Land Bridge กับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน

CEO หนุนตั้งรัฐบาลเร็วฟื้นเศรษฐกิจ แนะ ‘พิธา’ สื่อสารนโยบายให้ชัด สานต่อการพัฒนาการเชื่อมโยง Land Bridge กับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน

ลิ้งค์ข่าว : https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1071483

Scroll Up