การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ครั้งที่ 1/2564

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก และนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหรือผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหรือผู้แทน ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม โดยสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค (สสภ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการฯ และขอบเขตรายละเอียดของงาน (TOR) รวมทั้งเพื่อพิจารณารายงานเบื้องต้น (Inception Report)  ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารับประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาโครงการเพื่อจัดทำรายงานให้มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

Scroll Up