การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ครั้งที่ 2/2564

จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข. โดยมีนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings  พร้อมด้วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าโครงการเพื่อพัฒนากลยุทธ์และแผนการลงทุนสำหรับโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี Mr.Atsushi SAITO ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่งนำเสนอประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาโครงการ Landbridge ผลกระทบของโควิด -19 ต่อการค้าระหว่างประเทศและปัจจัยในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ

Scroll Up