จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ 17 มิถุนายน 2564

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลกาพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข.

17 มิถุนายน 2564

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลกาพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข.

โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี และนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings  พร้อมด้วย นางวิไลรัตน์ศิริโสภณศิลป์รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สนข.เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในการศึกษาพร้อมชี้แจงประเด็นคำถามจากการประชุมติดตามครั้งที่ผ่านมา

Scroll Up