สนข.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการ

สนข.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2566

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่ปรีกษาโครงการเข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report II) ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรายงานเพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อไป

Scroll Up