สนข.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report II) ฉบับปรับปรุง

สนข.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2566

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค นายศิริเกษ อภิรัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดระบบการจราจรทางบก นางสาวกฤติกา บูรณะดิษ ผู้อำนวยการสำนักแผนความปลอดภัย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report II) ฉบับปรับปรุง

Scroll Up