สนข. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

สนข. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีนางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ข้าราชการ สนข. ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

Scroll Up