สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ 3 ส.ค. 2564

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลกาพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข.

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน ผ่านการประชุมทางไกล
(Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
ในภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Mr.Masatoki Nakanishi ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบท่าเรือ Mr.Atsushi SAITO ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่ง และMr.Harushige NISHIDA ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ นำเสนอประเด็นการขนส่งสินค้าทางทะเลกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น การเลือกที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าเรือ และระบบบริหารจัดการตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรืออัตโนมัติ (Automation System) โดยมอบหมายให้
ที่ปรึกษาไทยนำข้อมูลรายละเอียดไปศึกษาเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ Land Bridge ของประเทศไทยต่อไป

 

Array

Scroll Up