สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์
รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข.

โดยมีนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ
Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วยนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาโครงการฯ พร้อมชี้แจงประเด็นคำถามจากครั้งที่ผ่านมา และรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุมเพื่อนำไปศึกษา
โครงการฯ ต่อไป

Array

Scroll Up