สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Landbridge

สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สนข. ที่เกี่ยวข้อง และ Mr.Masatoki Nakanishi ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบท่าเรือ Mr.Atsushi Saito ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ขนส่ง และ Mr.Harushige Nishida ผู้เชี่ยวชาญด้านขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯในการติดตามผลการดำเนินโครงการ และพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่

 

Scroll Up