สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และการจัดประชุมกลุ่มย่อยในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร

สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สสภ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ ในการการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการและการจัดประชุมกลุ่มย่อยในจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร

Scroll Up