สนข.ติดตามความคืบหน้าการนำเสนอแผนภาพการดำเนินงานโครงการ แผนการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมRoadshow การศึกษาด้านกฎหมาย และรายงานผลการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สสภ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกับที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำเสนอแผนภาพการดำเนินงานโครงการ (Timeline) แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) กลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Roadshow) ความก้าวหน้าด้านกฎหมาย และรายงานผลการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

Scroll Up