สนข.ประชุมติดตามความก้าวหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ APEC Transportation Working Group ครั้งที่ 52

สนข.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข. โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สสภ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกับที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการในงานประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (APEC Transportation Working Group : TPTWG52) ในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน รางน้ำ การจัดนิทรรศการในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ในวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การเข้าร่วมงาน Dinner talk “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย” ซึ่งจัดโดยหอการค้าจังหวัดระนอง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น ระนอง จังหวัดระนอง การนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ (Timeline) การคาดการณ์ปริมาณสินค้า ความก้าวหน้าด้านกฎหมาย และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในจังหวัดชุมพรในเดือนสิงหาคม 2565

Scroll Up