สนข. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดระนอง (กรอ.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 1/2565

สนข. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดระนอง (กรอ.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 1/2565

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดระนอง (กรอ.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สนข. ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง สนข. ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยและอันดามันและงานศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และระบบราง (MR-Map) (MR8 ระนอง – ชุมพร) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงการต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง และรับทราบการรายงานภาวะเศรษฐกิจ การเงิน การคลังสถานการณ์ด้านแรงงาน และสถานการณ์ด้านการพาณิชย์ของจังหวัดระนอง

Scroll Up