สนข.ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2565

สนข.ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2565

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมซายัง โรงแรม เดอะ โคโค่ แกรนด์ชาเลต ปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สนข. ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ซึ่ง สนข. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 และการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เส้นทางสุราษฎร์ธานี – ท่านุ่น (พังงา) รวมถึงความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อาทิ การศึกษาออกแบบความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสะพาน Andaman Gateway (สะพานสตูล – เปอร์ลิส) การพัฒนาระบบสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะหลีเป๊ะรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ การพัฒนาท่าอากาศยานสตูล การสนับสนุนการทำประมงนอกน่านน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอ็กซ์โป วาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO- 2028 Phuket, Thailand เป็นต้น

Scroll Up