สนข.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง

สนข.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ในจังหวัดระนอง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ สสภ. เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดระนอง ทั้งนี้ สนข. ได้นำเสนอรายละเอียดและความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดระนอง

Scroll Up