สนข. ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันกับแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1/2565

สนข.ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันกับแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1/2565

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันกับแหล่งมรดกทางธรรมชาติพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 201 อาคาร สนข. โดยมีนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันร่วมกับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป

Scroll Up