สนข.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ Landbridge

สนข.ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร และคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ต่อการสื่อสารสาธารณะให้กับส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Scroll Up