สนข. ร่วมประชุมให้ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดระนอง

สนข. ร่วมประชุมให้ข้อมูลโครงการเบื้องต้นและข้อมูลพื้นที่โครงการเพิ่มเติมในปัจจุบัน รวมถึงการปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
นายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลโครงการเบื้องต้นและข้อมูลพื้นที่โครงการเพิ่มเติมในปัจจุบัน รวมถึงการปรึกษาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยนายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นโครงการ พื้นที่ท่าเรือและการออกแบบรายละเอียดผังท่าเรือเพิ่มเติม แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอบเขตการศึกษาและแผนการดำเนินโครงการ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการและขอบเขตการศึกษาประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งแนวทางจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

Scroll Up