สนข. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงาน Landbridge

สนข.ชี้แจงการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าชี้แจงการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายประหยัด ช่อผกาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เข้ารับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเกาะกาหยูหวาน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค และคณะที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ต่อการสื่อสารสาธารณะให้กับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Scroll Up