สนข. จัดเวที Market Sounding เปิดรูปแบบการลงทุน พร้อมชวนเอกชนร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์

สนข. จัดเวที Market Sounding เปิดรูปแบบการลงทุน พร้อมชวนเอกชนร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการแลนด์บริดจ์
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาจัดการทดสอบความสนใจจากภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทย และอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางสาวกฤติกา บูรณดิษ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานทูต ตัวแทนจากภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มนักลงทุน และสมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนในการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการลงทุนให้มีความเหมาะสม และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำไปปรับปรุงให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้รูปแบบปัจจัยความเป็นไปได้ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนให้ความสนใจในการลงทุน สามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นรูปธรรม โดยภาครัฐได้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมคุ้มค่ามากที่สุด

Scroll Up