การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข.

วันศุกร์ 30 เมษายน 2564

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน(Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สนข. และบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าโครงการ ได้แก่ 1 นำเสนอแผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาโครงการ  2 วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมหลังท่า 4 การคัดเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการพัฒนาท่าเรือ

Scroll Up