วีดิทัศน์ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

วีดิทัศน์ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนkการลงทุน(BusinessDevelopmentModel) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

Scroll Up