วีดิทัศน์ ประกอบการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการ

วีดิทัศน์ประกอบการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

Scroll Up