สนข. พัฒนา Landbridge ใส่ใจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทย

สนข. พัฒนา Landbridge ใส่ใจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจไทย
จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของไทย ที่ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีน ทำให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการผลิต และการคมนาคมขนส่งของเอเชีย กระทรวงคมนาคม จึงมอบหมายให้ สนข. ศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือ Landbridge นอกจากนี้ ยังพัฒนาพื้นที่หลังท่าเรือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้พี่น้องชาวชุมพร และชาวระนองได้ต่อยอดผลผลิตในพื้นที่ เช่น การแปรรูปยาง ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ อาหารทะเล อาหารฮาลาล และอุตสาหกรรมไฮเทค โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างอาชีพให้ลูกหลานได้ทำงานใกล้บ้าน มีรายได้ที่มั่นคง สร้างความอยู่ดีกินดี และยกระดับคุณภาพชีวิต

Scroll Up