สรุปผลการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นฯ

ตามที่ สนข. ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภารครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

  1.  วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
  2.  วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
  3.  วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องกรค์เอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม  สื่อมวลชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากการสัมมนาฯ โดยมีสรุปผลการประชุมดังเอกสารแนบ

Scroll Up