ความก้าวหน้าโครงการ

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

5 March 2022

อ่านต่อ

สนข.ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2/2565

17 February 2022

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดระนอง (กรอ.จังหวัดระนอง) ครั้งที่ 1/2565

17 February 2022

อ่านต่อ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้าผลศึกษา แลนด์บริดจ์

8 February 2022

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

22 January 2022

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ

16 August 2021

อ่านต่อ

สนข. จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ 3 ส.ค. 2564

9 August 2021

อ่านต่อ

สนข. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการ Land Bridge 12 กรกฎาคม 2564

9 August 2021

อ่านต่อ

จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ 17 มิถุนายน 2564

24 June 2021

อ่านต่อ

การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ครั้งที่ 2/2564

24 June 2021

อ่านต่อ

การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ครั้งที่ 1/2564

24 June 2021

อ่านต่อ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ครั้งที่ 1/2563

8 April 2021

อ่านต่อ

Scroll Up