เอกสารดาวน์โหลด

รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 (Progress Report 2)

20 November 2023

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

19 September 2023

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์)

19 September 2023

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

27 July 2023

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมอ่าวอ่าง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

27 July 2023

อ่านต่อ

Site Selection Report of Port Development for Cargo Transport Connectivity

10 November 2022

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสัมมนาแนะนำโครงการ (กรุงเทพมหานคร)

19 January 2022

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสัมมนาแนะนำโครงการ (ชุมพร ระนอง)

19 January 2022

อ่านต่อ

Scroll Up